Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | JUDITH maakt

Versie januari 2022

JUDITH maakt is een eenmanszaak gedreven door Judith Bouwman en is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81741510.

JUDITH maakt handelt eveneens onder de namen Judith - Creatieve Teamsessies en zal in deze voorwaarden Judith - Creatieve Teamsessies worden genoemd.
Judith - Creatieve Teamsessies werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Judith - Creatieve Teamsessies
Lindelaan 32a
4194 TB Meteren
www.judithbouwman.com
info@judithbouwman.com1. Definities
1.1 Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na
aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het
Burgerlijk Wetboek).
1.2 Offerte: Elke aanbieding van Judith - Creatieve Teamsessies die wordt gedaan aan opdrachtgever, naaraanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
1.3 Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Judith - Creatieve Teamsessies geleverd wordt.
1.4 Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie Judith - Creatieve Teamsessies de overeenkomst sluit.
1.5 Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
1.6 Schriftelijk: Alle communicatie tussen Judith - Creatieve Teamsessies die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
1.7 Overeenkomst: De afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen
Judith - Creatieve Teamsessies en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst Judith - Creatieve Teamsessies tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
1.8 Overmacht: Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder
overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop Judith - Creatieve Teamsessies geen invloed kan uitoefenen en waardoor Judith - Creatieve Teamsessies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
1.9 Partijen: Judith - Creatieve Teamsessies en de opdrachtgever samen.
1.10 Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan
onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een
licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere
tussen partijen overeen te komen vergoeding.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Judith - Creatieve Teamsessies en een opdrachtgever, waarop Judith - Creatieve Teamsessies deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
2.3 Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Judith - Creatieve Teamsessies, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Judith - Creatieve Teamsessies altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
2.4 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Judith - Creatieve Teamsessies, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
2.6 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
2.7 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.8 Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Judith - Creatieve Teamsessies inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
3.2 Het aanbod van de opdracht geef zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
3.3 Judith - Creatieve Teamsessies kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Alle offertes en prijsopgaven door Judith - Creatieve Teamsessies zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
3.5 Eveneens heeft Judith - Creatieve Teamsessies te alle tijden het recht om prijswijzigingen door te voeren.
3.6 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.7 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Judith - Creatieve Teamsessies daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Judith - Creatieve Teamsessies anders aangeeft.
3.8 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Judith - Creatieve Teamsessies verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst
4.1 Judith - Creatieve Teamsessies zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren
(inspanningsverplichting).
4.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van
informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt
zowel op eigen initiatief als op verzoek van Judith - Creatieve Teamsessies.
4.3 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzicht van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.4 Judith - Creatieve Teamsessies heeft te alle tijden het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
4.5 De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele maanden tot een jaar. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
4.6 Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op een bepaald onderdeel/bepaalde onderdelen van een programma, heeft Opdrachtgever 1 (lees: één) maand de tijd om dit onderdeel/deze onderdelen te claimen en in te (laten) plannen. Als de opdrachtgever aangeeft hier gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.

5. Merkstrategie en verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van Judith - Creatieve Teamsessies betreft de samenwerkingen tussen partijen, zoals deelname eenmalige teamsessies of trajecten, waarbij 100% commitment aan de zijde van de opdrachtgever verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking. Voor opdrachtgevers die geadviseerd worden gelden deze specifieke afspraken uit dit artikel.
5.2 Enkel Judith - Creatieve Teamsessies heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, opdrachtgever te weigeren als deelnemer aan teamsessie of traject als Judith - Creatieve Teamsessies van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de sessies te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. Judith - Creatieve Teamsessies behoudt hierop altijd een finale accordering.
5.3 Indien de situatie onder artikel 5, lid 3, zich voordoet, is de opdrachtgever verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur voldaan is, zal Judith - Creatieve Teamsessies het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren.
5.4 Judith - Creatieve Teamsessies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
5.4.1 De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Restitutie is in dit geval niet mogelijk;
5.4.2 Na het sluiten van de overeenkomst Judith - Creatieve Teamsessies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
5.4.3 Als opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
5.4.4 Of als door de vertraging aan de kant van opdrachtgever niet langer van Judith - Creatieve Teamsessies kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
5.4.5 Voorts is Judith - Creatieve Teamsessies bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Judith - Creatieve Teamsessies kan worden gevergd;
5.5 Als een opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele afspraken (zoals telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van opdrachtgever op deze calls vervalt binnen 1 (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan opdrachtgever. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.
5.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.7 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmaterialen te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan opdrachtgever een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstaande schade en gevolgschade.
5.8 Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken. 

6. Inschakelen van derden
6.1 Judith - Creatieve Teamsessies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, expert, trainers, adviseurs, designers), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

6.2 Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Judith - Creatieve Teamsessies zo nodig communiceren.

7. Rechten van intellectueel eigendom
7.1 Alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectuele eigendom (waarvan het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Judith - Creatieve Teamsessies. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door en depot of registratie, is uitsluitend Judith - Creatieve Teamsessies daartoe bevoegd.
7.2 Judith - Creatieve Teamsessies heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Judith - Creatieve Teamsessies openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijk toestemming van Judith - Creatieve Teamsessies verleend.
7.3 De in het kader van de opdracht door Judith - Creatieve Teamsessies tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Judith - Creatieve Teamsessies, ongeacht of
deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
7.4 Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op de een of andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online academy, online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Judith - Creatieve Teamsessies intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.
7.5 Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
7.6 Judith - Creatieve Teamsessies heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.
7.7 Judith - Creatieve Teamsessies behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Judith - Creatieve Teamsessies mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden overbrengen.
7.8 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Judith - Creatieve Teamsessies geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
7.9 De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Judith - Creatieve Teamsessies zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Judith - Creatieve Teamsessies uitvoeren.

 

8. Gebruik van het resultaat
8.1 De opdrachtgever verkrijgt het ‘recht tot gebruik’ van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst met Judith - Creatieve Teamsessies.
8.2 Zijn er over de bestemming (zoals bedoeld in artikel 7, lid 1) geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.
8.3 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.
8.4 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Judith - Creatieve Teamsessies kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
8.5 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Judith - Creatieve Teamsessies het recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal de overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.
8.6 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de opdrachtgever.
8.7 Judith - Creatieve Teamsessies heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt Judith - Creatieve Teamsessies geacht de belangen van opdrachtgever te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik.

 

9. Betaling(svoorwaarden)
9.1 Judith - Creatieve Teamsessies houdt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum aan zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
9.2 Facturatie gebeurt altijd vooraf, tenzij partijen hier vooraf andere afspraken over hebben gemaakt.
9.3 In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit geldt uitsluitend bij deelname aan een programma/traject. Hiervoor geldt altijd een opslag en een niet-resitueerbaar deel. De eerste termijn is een niet-restitueerbaar deel.
9.4 Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
9.5 De eventuele kosten die Judith - Creatieve Teamsessies voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
9.6 Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.7 Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Judith - Creatieve Teamsessies een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
9.8 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Judith - Creatieve Teamsessies het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
9.9 Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Judith - Creatieve Teamsessies het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.
9.10 Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en
executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
9.11 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Judith - Creatieve Teamsessies het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
9.12 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld te worden bij Judith - Creatieve Teamsessies. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
9.13 Bij bestaande klanten kan Judith - Creatieve Teamsessies besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

 

10. Overmacht
10.1 Judith - Creatieve Teamsessies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtsafhandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Judith - Creatieve Teamsessies kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.3 Als Judith - Creatieve Teamsessies ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Judith - Creatieve Teamsessies het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
10.4 In geval van overmacht zal Judith - Creatieve Teamsessies zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

11. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)
11.1 Zowel Judith - Creatieve Teamsessies als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden ten aanzien van de andere partij;
o Een verzoek tot faillissement;
o (voorlopige) surseance;
o Of schuldsanering;
Wordt ingediend, zonder enige verplichting van Judith - Creatieve Teamsessies tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
11.2 De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per mail en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Judith - Creatieve Teamsessies de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van de bevestigingsmail.
11.3 Judith - Creatieve Teamsessies heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.
11.4 Judith - Creatieve Teamsessies heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en
annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf;
b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
o Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringkosten;
o Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het
moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
o Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten.
o Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
11.5 Voor het volgen van een teamsessie/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

11.7 Tickets/Events/Workshops/(online) materiaal
Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
11.8 Voor de verkoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.
11.9 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per mail te geschieden. Annulering is een feit als Judith - Creatieve Teamsessies de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.
11.10 Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
11.11 Bij het bepaalde in artikel 9, lid 5, heeft alleen Judith - Creatieve Teamsessies het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.
11.12 Judith - Creatieve Teamsessies heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen die familie- en vriendenkring.
11.13 De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de opdrachtgever.
11.14 Is Judith - Creatieve Teamsessies toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Judith - Creatieve Teamsessies zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Judith - Creatieve Teamsessies zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

12. Garanties en vrijwaringen
12.1 Judith - Creatieve Teamsessies garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Judith - Creatieve Teamsessies garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
12.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Judith - Creatieve Teamsessies of door Judith - Creatieve Teamsessies bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Judith - Creatieve Teamsessies jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties (als bedoeld in artikel 10 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden).
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Judith - Creatieve Teamsessies voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

13. Aansprakelijkheid
13.1 Judith - Creatieve Teamsessies is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Judith - Creatieve Teamsessies toerekenbare, directe schade.
13.2 Judith - Creatieve Teamsessies is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
13.3 Aansprakelijkheid van Judith - Creatieve Teamsessies, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Judith - Creatieve Teamsessies, is de aansprakelijkheid van Judith - Creatieve Teamsessies tot de vergoeding van Judith - Creatieve Teamsessies voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.5 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na de ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

14. Klachten en reclame
14.1 In het geval er sprake is van een klacht over Judith - Creatieve Teamsessies, dan dient de opdrachtgever deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Judith - Creatieve Teamsessies.
14.2 De opdrachtgever heeft eveneens gedurende 7 dagen na levering de
gelegenheid duidelijk om schreven gebreken aan de geleverde (online) producten melden aan Judith - Creatieve Teamsessies.
14.3 Indien de klacht gegrond is, zal Judith - Creatieve Teamsessies proberen dit probleem te verhelpen.
14.4 Wanneer aan Judith - Creatieve Teamsessies binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt de mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.
14.5 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te
schorten of te compenseren.
14.6 Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

15. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
15.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
15.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.3 De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

·         Judith - Creatieve Teamsessies verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;

·         De informatie algemeen bekend wordt; Judith - Creatieve Teamsessies optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

15.4 Opdrachtgever is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een programma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.
15.5 Persoonsgegevens die Judith - Creatieve Teamsessies bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Judith - Creatieve Teamsessies houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

16. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid
16.1 Judith - Creatieve Teamsessies is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van
toepassing.
16.3 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Judith - Creatieve Teamsessies.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
17.1 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
17.2 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
17.3 De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Judith - Creatieve Teamsessies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Judith - Creatieve Teamsessies behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
17.4 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.